Opći uvjeti

Na temelju članka 295. Zakona o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08, 78/15, 29/18 i 126/21) i članka 103. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN br. 41/18, 98/19, 31/21), a u skladu s čl. 6 Pravilnika o autobusnim kolodvorima (NN br. 57/18) LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o., Komolac, Ogarići 12, zastupano po članu Uprave - direktoru Franku Mekišiću, donosi sljedeće 

 

OPĆE UVJETE OBAVLJANJA KOLODVORSKE DJELATNOSTI

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.


Ovim općim uvjetima (dalje: Opći uvjeti) regulira se obavljanje kolodvorske djelatnosti na Autobusnom kolodvoru DUBROVNIK (dalje u tekstu: AKD) na kojem AKD pruža svoje usluge, odnosno prava i obveze AKD-a i korisnika njegovih usluga.    

Sastavni dio Općih uvjeta obavljanja kolodvorskih usluga je Cjenik kolodvorskih usluga donesen temeljem st. 6. čl. 99. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i čl. 5. i 6. Pravilnika o autobusnim kolodvorima      
AKD sve prikupljene podatke korisnika usluge, a koji se mogu smatrati osobnim štiti sukladno Uredbi EU 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podatka). 

Članak 2.


Korisnici usluga u smislu ovih Općih uvjeta su:      
- prijevoznici, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost prijevoza putnika u cestovnom prometu,      
- putnici, fizičke osobe koje koriste usluge prijevoza u cestovnom prometu i      
- treće osobe, koje se po bilo kojoj osnovi zateknu na prostoru AKD-a ili zatraže neku od njegovih usluga.      
Usluge Autobusnog kolodvora dostupne su svim korisnicima, pod jednakim uvjetima, bez diskriminacije, u skladu sa zakonskim propisima.   

Članak 3.


Ovim Općim uvjetima daje se opća ponuda na neodređeno vrijeme svim zainteresiranim osobama za sklapanje adhezijskog ugovora o pružanju kolodvorskih usluga. Sve odredbe koje uređuju odnose ugovornih strana utvrđene su ovim Općim uvjetima.    

Prihvat opće ponude vrši se na konkludentan način, poduzimanjem neke od radnji koje su određene ovim Općim uvjetima za neku vrstu korisnika kolodvorskih usluga. 

Prihvatom opće ponude korisnika smatra se da je sklopljen ugovor o pružanju kolodvorskih usluga i da su u cijelosti prihvaćene odrednice ovih Općih uvjeta.    

Opća ponuda za sklapanje ugovora o pružanju kolodvorskih usluga ne obvezuje AKD u slučaju da korisnik ne ispunjava uvjete utvrđene ovim Općim uvjetima. 

Ugovor o pružanju kolodvorskih usluga smatra se promijenjenim na osmi dan od dana objave izmjena i/ili dopuna ovih Općih uvjeta ili objave promijenjenih Općih uvjeta.

 

KOLODVORSKE USLUGE


Članak 4.

AKD pruža sljedeće usluge:

I. USLUGE PRIJEVOZNICIMA:  
1. Pristajanje i otpremanje autobusa,  
2. Prodaja voznih karata,  
3. Organizacija rasporeda prodaje voznih karata,  
4. Rezervacija i čuvanje mjesta u autobusu,  
5. Pružanje informacija o prijevozima i druge usluge povezane s prijevozom putnika,  
6. Mjesečni obračun prodanih karata i izdavanje mjesečnog računa  
7. Korištenje parkirališta za parkiranje autobusa


II. USLUGE PUTNICIMA I TREĆIM OSOBAMA;

1. Prihvat i otpremanje putnika,  
2. Korištenje čekaonice i perona,  
3. Bežični pristup internetu,  
4. Prodaja voznih karata i rezervacija,  
5. Izdavanje potvrde o cijeni vozne karte,  
6. Pohrana prtljage,  
7. Upotreba sanitarnog čvora,  
8. Upotreba razglasnih uređaja,  
9. Korištenje parkirališta za osobna vozila i  
10. Pružanje informacija o prijevozima i druge usluge povezane s prijevozom putnika.


KOLODVORSKE USLUGE PRIJEVOZNICIMA


Članak 5.

Kolodvorske usluge prijevoznicima pružaju se u javnom linijskom prijevozu svim prijevoznicima prema dostavljenim dozvolama, a kolodvorske usluge prijevoznicima u posebnom linijskom i povremenom (slobodnom) prijevozu pružaju se u skladu s raspoloživim kapacitetima AKD-a.

Prijevoznici koriste usluge Autobusnog kolodvora u skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu, ostalim važećim propisima, ovim Općim uvjetima, te ugovorom o pružanju kolodvorskih usluga.


Članak 6.

Prijevoznici se obvezuju prije početka korištenja usluga AKD-a dostaviti sva važeće dozvole, vozne redove, cjenike, kao i sve vrste voznih karta za prijevoz putnika te najkasnije sedam (7) dana ranije prijaviti svaku promjenu vezanu uz navedene podatke. Prestankom važenja dozvole prestaje pravo na korištenje usluga AKD-a.

Pravo korištenja usluga AKD-a prestaje i u slučaju ukoliko prijevoznik ne podmiruje uredno svoje obveze prema Libertas Dubrovnik -u d.o.o.

 

Članak 7.

Prihvat i otpremanje autobusa pruža se prema izdanim i dostavljenim dozvolama od strane prijevoznika, a u skladu s raspoloživim brojem perona.

Korištenje parkirališta za autobuse podrazumijeva parkiranje autobusa pojedinog prijevoznika na za to predviđenom mjestu, u skladu sa prostornim mogućnostima kolodvora. Korištenje parkirališta ne podrazumijeva čuvanje autobusa.

Prodaja voznih karata u odnosu na prijevoznike podrazumijeva ugovorni odnos u kojemu AKD i prijevoznik reguliraju međusobne odnose vezane za način i uvjete prodaje voznih karata trećim osobama.


Članak 8.

Prijevoznici koji zajednički obavljaju prijevoz na nekoj liniji uz gore navedene podatke dužni su AKD-u dostaviti i presliku ugovora o zajedničkom obavljanju prijevoza.

Pravo na korištenje kolodvorskih usluga u posebnom linijskom i povremenom (slobodnom) prijevozu prijevoznik stječe kad njegov autobus stupi na površinu AKD-a, te se nakon toga smatra da su AKD i prijevoznik sklopili ugovor o pružanju kolodvorskih usluga. Iznimno od navedenog, AKD ima pravo odbiti pružanje kolodvorskih usluga za navedene vrste prijevoza u slučaju nedostatka prostornih kapaciteta.

U slučaju prestanka obnašanja linije od strane prijevoznika iz razloga koji nisu bili predvidivi i nisu nastali krivnjom AKD-a (primjerice stečaj s prestankom obavljanja prijevoza, likvidacija i slično), prihvaćanjem ovih Općih uvjeta smatra se da je prijevoznik suglasan da AKD od obračuna prodanih karata ustegne određeni iznos novca koji će biti namijenjen isključivo naknadi štete AKD-u nastale radi povrata unaprijed prodanih povratnih karata za liniju koja ne prometuje iz gore navedenih razloga.

 

 Članak 9.

AKD se obvezuje:

- za svaki polazak iz voznog reda prema dostavljenoj dozvoli rezervirati prijevozniku dolazni/odlazni peron prema dolaznim/odlaznim vremenima iz voznog reda i to 15 minuta prije polaska u tuzemnom linijskom prijevozu, a 30 minuta u međunarodnom linijskom prijevozu i povremenom, odnosno slobodnom prijevozu,  
- osigurati i izvršiti prihvat i otpremanje autobusa,  
- najaviti dolazak i odlazak autobusa,  
- na prometnim površinama AKD-a organizirati prometovanje autobusa na siguran način,  
- na zahtjev voznog osoblja prijevoznika ovjeriti dolazak/odlazak autobusa na AKD za dolaske/odlaske koji se izvrše,  
- omogućiti prijevozniku korištenje parkirališta u skladu sa raspoloživim kapacitetima, - pružati informacije o dolascima/odlascima autobusa i cijenama voznih karata pojedinih prijevoznika  
- u slučaju pisanog ugovora o prodaji voznih karata organizirati prodaju voznih karata u skladu sa uputama, kapacitetima i po cijenama koje odredi prijevoznik, 
- prodavati vozne karte prijevoznika čiji je polazak registriran kao raniji, osim ako putnik ne traži suprotno.

Članak 10.

Prijevoznik se obvezuje:

 • - postaviti autobus na peron do 15 minuta prije polaska u tuzemnom linijskom prijevozu i do 30 minuta u međunarodnom linijskom, te u povremenom (slobodnom) prijevozu,
 •  po dolasku ugasiti motor vozila i iskrcaju putnika odmah ukloniti autobus s dolaznih perona,
 •  usluge AKD-a koristiti na način koji ne ometa ostale korisnike usluga ili posjednike poslovnih prostora na prostoru AKD-a, na ekološki prihvatljiv i za ostale korisnike siguran način, a osobito ukloniti autobus s perona u vremenu koje je ovim Općim uvjetima određeno kao vrijeme prihvata i otpreme autobusa,
 • pravovremeno, putem službenog dopisa ili elektronske pošte obavještavati AKD o svim činjenicama relevantnim za pružanje njegovih usluga,
 •  naknadu za usluge AKD-a plaćati na način i u rokovima utvrđenim ovim Općim uvjetima,
 •  ne primiti na prijevoz putnika koji nema voznu kartu, a u autobus ulazi na AKD-u, te takvog putnika uputiti da kupi voznu kartu na prodajnom mjestu – blagajnama AKD-a,
 • u slučaju privremenog prekida ili trajne obustave prijevoza, odmah to prijaviti AKD-u putem službenog dopisa ili elektronske pošte,
 • na AKD dovoziti uredne i tehnički ispravne autobuse, koji moraju imati oznake s nazivima linija ili oznakom vrste prijevoza za posebni linijski i povremeni prijevoz,
 • osigurati da u tijeku pristajanja vozno osoblje bude uz autobus,
 • dolaske i odlaske obavljati u skladu sa vremenom iz voznog reda, a u slučaju kašnjenja pravovremeno obavijestiti AKD,
 • osigurati da vozno osoblje pazi na čistoću i urednost AKD-a, a u suprotnom slučaju platiti naknadu za onečišćenje,
 • osigurati da vozno osoblje ne nagovara putnike na korištenje pojedinih linija niti da čini radnje koje za uzrok ili posljedicu mogu stvarati nelojalnu tržišnu utakmicu među prijevoznicima.
 • uputiti vozno osoblje da se ponaša u skladu sa društvenim normama.


Članak 11.

U javnom linijskom prijevozu, svakom putniku uz svaku voznu kartu naplatiti kolodvorsku uslugu i rezervaciju (obilježavanje) mjesta sukladno Cjeniku.

U slučaju tzv. vezanih linija, AKD će svakom putniku uz svaku voznu kartu na kojoj je polazak iz Dubrovnik naplatiti kolodvorsku uslugu i rezervaciju, a uz svaku voznu kartu na kojoj je polazak iz drugog grada samo rezervaciju mjesta.

Prometno osoblje AKD-a ima pravo svakodnevno vršiti kontrolu voznih karata putnika u autobusu prijevoznika, a što posada autobusa mora dozvoliti i na kraju potpisati kontrolni zapisnik. Ukoliko posada autobusa prijevoznika ne dozvoli kontrolu u autobusu ili odbije potpisati kontrolni zapisnik koji sadrži točne podatke, o tome će prometno osoblje AKD-a sačiniti službenu zabilješku, te će AKD smatrati da je uredno potpisan kontrolni zapisnik od strane prijevoznika i da se isti slaže sa njegovim sadržajem.

Ukoliko prometno osoblje AKD-a kontrolom iz prethodnog stavka utvrdi da se u autobusu nalaze putnici bez vozne karte, ima pravo i dužnost uputiti putnika da kartu kupi na blagajnama AKD-a.

Smatra se da putnik ima kartu za prijevoz ako ju je kupio na blagajni AKD-a, ako ju je kupio na drugom organiziranom prodajnom mjestu (internet stranica), a uz nju platio i kolodvorsku uslugu, ako posjeduje drugu odgovarajuću ispravu umjesto kupljene karte, uz uvjet da je platio kolodvorsku uslugu.

Ako je putnik kartu kupio na drugom organiziranom prodajnom mjestu bez kolodvorske usluge, prometno osoblje ima pravo i dužnost uputiti putnika da kolodvorsku uslugu kupi na blagajnama AKD-a.

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta smatra se da je prijevoznik suglasan da AKD od obračuna prodanih karata ustegne određeni iznos novca koji je utvrđen kontrolnim zapisnikom za svrhu naplate kolodvorske usluge koju nisu platili njegovi putnici i koje AKD nije mogao naplatiti na drugačiji način.

Prijevoznik koji ima vlastitu prodaju voznih karata obvezuje se zaračunavati kolodvorsku uslugu i naplatiti je prema važećem cjeniku te do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec doznačiti Libertas-u iznos koji odgovara broju prodanih voznih karata.

 

Članak 12.

Prijevoznik usluge AKD-a, osim provizije za prodane vozne karte, može plaćati na licu mjesta odmah prije korištenja kolodvorske usluge, nakon čega će mu AKD izdati račun.
Prijevoznik može kolodvorske usluge plaćati na mjesečnoj bazi nakon primitka obračuna ako ukupan mjesečni iznos njegovog obračuna od prodanih karata pokriva mjesečni iznos troškova po osnovi kolodvorskih usluga AKD-a.

Prijevoznik koji AKD-u nije povjerio prodaju svojih karata, kao i prijevoznik koji je povjerio prodaju karata AKD-u, ali njegov ukupan mjesečni iznos obračuna od prodanih karata ne pokriva mjesečni iznos troškova po osnovi kolodvorskih usluga AKD-a, mogu plaćati kolodvorske usluge AKD-a avansno.

O odobrenju načina plaćanja kolodvorskih usluga po gore navedenim parametrima odlučuje AKD.

AKD će do 10. u mjesecu za prethodni mjesec izvršiti obračun korištenja usluga za pojedinog prijevoznika, a isti će dostaviti prijevozniku zajedno sa računom za kolodvorske usluge, koji se prijevoznik obvezuje platiti po primitku računa u roku koji je u računu naveden.

AKD će svakom prijevozniku ponuditi sklapanje ugovora o prodaji karata prema uvjetima određenim Cjenikom.

U slučaju kad postoji ugovor o prodaji voznih karata, AKD će do 10. u mjesecu za prethodni mjesec izvršiti obračun prodanih karata i ispostaviti račun Prijevozniku sukladno Cjeniku za proviziju, pristajanje i druge usluge. Prijevoznik će sukladno istom obračunu ispostaviti AKD-u račun za ukupno prodane vozne karte. Računi će se međusobno kompenzirati a AKD će platiti razliku Prijevozniku odnosno iznos umanjen za iznos obračunatih kolodvorskih usluga. koji se AKD obvezuje platiti po primitku u roku koji je u računu naveden. Prilikom plaćanja računa za prodane vozne karte AKD ima pravo iznos koji treba po obračunu platiti prijevozniku umanjiti za iznos obračunatih kolodvorskih usluga.

USLUGE OSTALIM KORISNICIMA

 Članak 13.

Prihvat i otpremanje putnika podrazumijeva organizaciju boravka putnika na prostoru AKD-a za vrijeme od dolaska putnika na AKD do ulaska u autobus ili odlaska s prostora AKD-a na drugi način.

Korištenje čekaonice i perona podrazumijeva mogućnost upotrebe zatvorenog i otvorenog prostora AKD-a namijenjenog za putnike koji je zaštićen od utjecaja atmosferalija, grijan i prozračen i odvojen od prometnih površina AKD-a, u kojemu postoje mjesta za sjedenje, stajanje i odlaganje stvari koje putnici i treće osobe imaju kod sebe za vrijeme dok isti borave na prostoru AKD-a do ulaska u autobus ili odlaska sa prostora AKD-a.

Prodaja voznih karata u odnosu na putnike i treće osobe podrazumijeva prodaju voznih karata svim zainteresiranim osobama, bez obzira putovali isti ili ne, koje se na prodajnom mjestu izjasne o relaciji i vremenu putovanja, te koje plate cijenu vozne karte.

Rezervacija mjesta u autobusu podrazumijeva odnos AKD i putnika u kojem je putniku, u skladu o ostalim uvjetima ovih Općih uvjeta zagarantirano mjesto bez numeracije sjedala u autobusu za točno utvrđeni polazak.

Telefonska rezervacija podrazumijeva odnos AKD i putnika u koje je putniku u skladu s ovim Općim uvjetima zagarantirana prodaja vozne karte za točno utvrđeni polazak. Obveza koja nastaje iz telefonske rezervacije traje najkasnije do 1 sat prije polaska u domaćem, te najkasnije do 2 sata prije polaska u međunarodnom prijevozu.

U slučajevima opterećenja koje nastaju za vrijeme turističke sezone u razdoblju 15. lipnja - 30. rujna tekuće godine, kao i najmanje sedam (7) dana pred državne blagdane, obveza čuvanja mjesta u autobusu traje najkasnije 24 sata prije polaska autobusa.

 

Članak 14.

Izdavanje potvrde o cijeni vozne karte podrazumijeva izdavanje pisanog dokumenta kojim AKD na zahtjev osobe koja plati naknadu za izdavanje navedene potvrde daje informaciju o cijeni vozne karte za pojedinu relaciju. Potvrda se uz predočenje vozne karte kupljene na AKD izdaje bez naknade. Potvrda o ne prometovanju ili zakašnjenju redovnih autobusnih linija uz predočenje vozne kate izdaje se bez naknade.

 

Članak 15.

Pohrana prtljage podrazumijeva odnos treće osobe i AKD-a, na koji se na odgovarajući način primjenjuju ovi Opći uvjeti i Cjenik usluga Autobusnog kolodvora Dubrovnik.

Pod prtljagom se podrazumijevaju torbe, kutije, koverte i slična pakiranja uobičajenih dimenzija. Smatra se da je prtljaga primljena izdavanjem potvrde o primitku prtljage. Prije pohrane korisnik mora omogućiti pregled prtljage, dati svoje ime i prezime, broj identifikacijske isprave i kontakt broj. Prtljaga mora biti uobičajeno zapakirana te korisnik mora upozoriti na sva možebitna posebna svojstva prtljage.

Pohranjena prtljaga mora se preuzeti najkasnije u roku od sedam dana od dana pohrana, a nakon proteka navedenog roka AKD za istu ne odgovara.

AKD može odbiti pohranu prtljage u kojoj se nalazi kvarljiva roba, roba neugodna mirisa i slično.

Članak 16.

Upotreba sanitarnog čvora podrazumijeva omogućavanje korištenja sanitarnog čvora fizičkim osobama koje unaprijed plate naknadu za korištenje sanitarnog čvora u skladu sa Cjenikom usluga Autobusnog kolodvora Dubrovnik (u daljnjem tekstu: Cjenik)

Korištenje parkirališta za osobne automobile podrazumijeva parkiranje osobnog automobila na za to predviđenom mjestu. Korištenje parkirališta ne podrazumijeva čuvanje osobnog automobila, a usluga se naplaćuje u skladu s Cjenikom.

Pružanje informacija o prijevozima podrazumijeva davanje informacija o polascima i dolascima autobusa, cijenama voznih karata i slično putem telefona, monitora ili drugih vrsta displaya, oglasne ploče, ili na licu mjesta od strane ovlaštene osobe na AKD-u.

 

Članak 17.

Prometno osoblje AKD-a ovlašteno je obavijestiti predstavnike, vlasnika (u slučaju obrta) ili Upravu prijevoznika koji su nadređeni članovima posade autobusa ako posumnja da član posade autobusa zbog konzumiranja alkohola, opojnih sredstava, bolesti i slično nije sposoban za obavljanje posla i da bi nastavkom rada te posade moglo biti dovedeno u pitanje putovanje putnika.

Ukoliko prometno osoblje u slučaju iz stavka 1. ovog članka nije u mogućnosti doći do predstavnika, vlasnika (u slučaju obrta) ili Uprave prijevoznika koji su nadređeni članovima posade autobusa, ovlašteno je kontaktirati predstavnika Policije ili Hitne pomoći.

U slučaju iz prethodnih stavaka prometno osoblje AKD-a ima pravo prijevoz putnika povjeriti drugoj posadi autobusa istog prijevoznika, a ukoliko ovih nema, onda na teret navedenog prijevoznika drugom prijevozniku, uz uvjet da ima potvrdu-pristanak predstavnika, vlasnika (u slučaju obrta) ili Uprave prijevoznika ili potvrdu Policije ili Hitne pomoći da posada iz gore navedenih razloga nije sposobna za obavljanje posla i da bi nastavkom rada te posade moglo biti dovedeno u pitanje putovanje putnika.

Dežurni (službujući) prometnik može udaljiti iz prostora AKD-a posadu autobusa i u drugim slučajevima kada se ogriješi o odredbe ovih Općih uvjeta, što bi moglo imati za posljedicu otežano ili nekvalitetno obavljanje posla, odnosno pružanje usluga.

 

Članak 18.

Za svako nepridržavanje voznog reda, podjelu alotmana mjesta u autobusu, uvjete vožnje i slična pitanja na koja AKD nije mogao utjecati prema korisnicima je odgovoran prijevoznik.

Za svaku naknadu štete koju bi AKD korisniku nadoknadio sukladno propisima koji štite prava potrošača, a koja proistječe iz odgovornosti prijevoznika, AKD će od prijevoznika regresirati na način da će iznos koji treba po obračunu platiti prijevozniku umanjiti za iznos korisniku isplaćene naknade štete.

Za svako oštećenje imovine AKD-a, ekološko onečišćenje i slične radnje iz kojih nedvojbeno bude utvrđeno da su AKD-u uzrokovali štetu i da su posljedica radnji ili propuštanja činjenja radnji od strane prijevoznika, AKD će od prijevoznika regresirati na način da će iznos koji treba po obračunu platiti prijevozniku umanjiti za iznos naknade nastale štete.

 

Članak 19.

Obračun usluga obavlja se prema Cjeniku, i to:

 • pristajanje u javnom linijskom prijevozu, na način da se broj polazaka, dolazaka ili tranzita koje prijevoznik učinio na AKD-u pomnoži sa cijenom prihvata i otpreme autobusa,
 • pristajanje u povremenom (slobodnom) prijevozu na način da se svako stupanje na površinu autobusnog kolodvora smatra jednim polaskom,
 •  pristajanje ne može trajati duže od vremena određenog u članku 10. ovih Općih uvjeta, a u slučaju da autobus duže od toga vremena ostaje na površini AKD-a to se smatra parkiranjem,
 • naknadu za prodaju voznih karata prijevoznik plaća prema Cjeniku.

 

USLUGE PUTNICIMA I TREĆIM OSOBAMA

Članak 20.

Smatra se da su putnici i treće osobe sa AKD-om sklopili ugovor o pružanju kolodvorskih usluga, te u cijelosti prihvatili odrednice ovih Općih uvjeta u trenutku kad su stupili na površinu AKD-a ili zatražili neku od njegovih usluga.

 

Članak 21.

AKD se obvezuje svim putnicima i trećim osobama koje ispunjavaju ove Opće uvjete svoje usluge pružati na jednak način.

Putnici i treće osobe obvezni su u tijeku boravka na prostoru AKD-a voditi računa o svojoj sigurnosti i svojem ponašanju tako da ne ometaju druge putnike i treće osobe. Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta putnici i drugi korisnici pristaju na zabranu hodanja po peronima i drugim prometnim površinama AKD-a.
AKD neće biti odgovoran za naknadu štete putnicima ili drugim korisnicima koja bi nastala uslijed kršenja zabrane iz prethodnog stavka.

AKD ima pravo odbiti pružanje svojih usluga u odnosu na putnike i treće osobe koje:

 • remete javni red i mir ili obavljanje djelatnosti AKD-a,
 • odbiju platiti naknadu za usluge AKD-a,
 • su vidno pod utjecajem alkohola ili se ponašaju suprotno opće prihvaćenim normama,
 • onečišćavaju prostor ili okoliš AKD-a,
 • za koje postoje osnove sumnje da svojim ponašanjem krše pozitivne propise Republike Hrvatske,
 • ne ispunjavaju neki od uvjeta određen ovim Općim uvjetima.

 

Članak 22.

U odnosu na pojedine usluge:

 • izdavanje potvrde o cijeni vozne karte izvršit će se u odnosu na osobu koja istu zatraži, te prije izdavanja plati naknadu za istu uslugu,
 • u odnosu na upotrebu sanitarnog čvora primjenjuje se prethodna odredba,
 • navedeno se primjenjuje i u odnosu na upotrebu razglasa.

OSTALI ODNOSI SA PUTNICIMA I TREĆIM OSOBAMA

Članak 23.

U slučaju kad ne posjeduje voznu kartu putnik je istu obvezan kupiti na prodajnom mjestu AKD-a.

Ako putnik uđe u autobus, a prethodno nije kupio voznu kartu, dužan je na poziv prometnog osoblja AKD-a ili posade autobusa izaći iz autobusa i kupiti voznu kartu na blagajnama AKD-a.

Pored iznosa kojeg je putnik dužan platiti za voznu kartu, dužan je platiti i Cjenikom utvrđeni iznos na ime kolodvorske usluge i naknadu za obilježavanje sjedala, koji su uračunati u konačnu cijenu vozne karte.

 

Članak 24.

AKD se obvezuje na zahtjev putnika koji odustane od putovanja izvršiti povrat novca plaćenog za voznu kartu, umanjen za 10% cijene vozne karte na ime manipulativnih troškova, bez povrata uplaćenog novca za kolodvorsku uslugu, obilježavanje mjesta i peronsku kartu:

 • ako se putnik obrati šalteru reklamacija na AKD-u najkasnije 1 sat prije polaska
  autobusa za liniju u unutarnjem javnom linijskom prijevozu,
 • ako se putnik obrati šalteru reklamacija na AKD-u najkasnije 2 sata prije polaska autobusa u međunarodnom linijskom prijevozu.
  Poslije isteka rokova iz prethodnog stavka, šalter reklamacija uputiti će putnika da svoj zahtjev realizira izravno od prijevoznika.
  Odredba stavka 1. ovog članka primjenjuje se i u slučaju:
 • ako prijevoznik otkaže polazak za određenu liniju, u kojem slučaju se iznos koji se vraća putniku ne umanjuje za 10%, uz povrat uplaćenog novca za kolodvorsku uslugu, obilježavanje mjesta i peronsku kartu:
 • ako je prijevoznik za određenu liniju prijavio kašnjenje 30 ili više minuta od redovnog polaska.

Odredba ovog članka odnosi se isključivo na vozne karte prodane na prodajnom mjestu – blagajnama AKD-a.

 

Članak 25.

Putnik ima pravo zamijeniti kartu za drugi polazak istog prijevoznika ako se obrati šalteru reklamacija na AKD-u najkasnije 1 sat prije polaska autobusa za liniju u unutarnjem javnom linijskom prijevozu i najkasnije 2 sata prije polaska autobusa u međunarodnom linijskom prijevozu, u kojem slučaju nema pravo na povrat uplaćenog novaca za kolodvorsku uslugu i rezervaciju.

Neiskorišteni kupon povrate karte s komercijalnom povlasticom vraća se na način da se od povratne karte oduzme iznos karte jednoga smjera sa isto tom komercijalnom povlasticom ukoliko ona postoji, te se od toga dijela uzima provizija od 10%. Ukoliko ne postoji karta jednoga smjera sa identičnom kom. povlasticom oduzima se iznos od karte jednog smjera bez povlastica te se na dobiveni iznos uzima provizija.

 

Članak 26.

Putnik nema pravo na povrat novca plaćenog za voznu kartu ako:

 • izgubi kartu,
 • voznu kartu vraća u roku kraćem od roka iz članka 26. ovih Općih uvjeta,
 • voznu kartu vraća nakon što je putovanje već započeo,
 • je svojom nepažnjom otputovao autobusom drugog prijevoznika od onoga koji je naveden u voznoj karti.

PRIJELAZNE I ZVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Suprotnost neke od odredbi ovih Općih uvjeta obavljanja kolodvorske djelatnosti s prisilnom odredbom sada važećeg ili naknadno donesenog zakon ili drugog propisa ne utječe na valjanost ovih Općih uvjeta u cijelosti, već će se umjesto odredbe suprotne zakonu ili drugom propisu neposredno primijeniti odgovarajući zakon ili drugi propis.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Dubrovniku.

 

Članak 28.

Ovi opći uvjeti objavljuju se na oglasnim pločama Društva i Internet stranici Društva.
Ovi opći uvjeti stupaju na snagu osmi dan od dana objave na oglasnim pločama Društva.

 

Direktor
Franko Mekišić, v.r


Objavljeno na Oglasnim pločama Društva dana 28.01.2022. godine.
Stupio na snagu dana 07.02.2022. godine.